แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย จังหวัดเชียงราย

การประชุมสัมนา : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นประทานเปิดการอบรม โดยมทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ มช. ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ ประธานเครือข่ายมะเร็งเต้านม เขตภาคเหนือตอนบน ผศ.พญ.ปัญจพร วงศ์มณีรุ่ง อ.พญ.วิมรัก อ่อนจันทร์ คุณนงนุช บุญอยู่...
Read more »

Music in the garden #2 ดนตรีในสวน เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

Meeting in the Garden 2 ดนตรีในสวน เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จัดโดย Suandok Breast Cancer Network โดยการสนับสนุนจากบริษัท Eisai ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ร้านหอมด่วน...
Read more »

เยี่ยมเครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำพูน

26 ตุลาคม 2561 ทีมงานเครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ตรวจเยี่ยม รพ.สต.เหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง และ รพ.สต.บ้านมงคลชัย อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน...
Read more »

การอบรมวิชาการ เรื่อง กิน-อยู่ปลอดภัยห่างไกลมะเร็ง

19 ตุลาคม 2561 เครือข่ายผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน ได้จัดการอบรมวิชาการ เรื่อง กิน-อยู่ปลอดภัยห่างไกลมะเร็ง ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านนมและผู้สนใจ โดยวิทยากร : คุณสุรีพร พรมแพทย์ / ผศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร / คุณเพ็ญจันทร์...
Read more »

เยี่ยมเครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดพะเยา

11-12 ตุลาคม 2561 ทีมงานเครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน โรงพยาบาลมหาราชนตรเชียงใหม่ และทีมงาน สสจ .ได้ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านดงสุวรรณ รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รพ.สต.เชียงบาน รพ.สต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอด และติดตามผลการดำเนินงานของลูกข่ายอย่างต่อเนื่อง...
Read more »

การประชุม 3rd Annual South East Asia Breast Cancer Symposium ” Patient Centred Care”

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย ในการประชุม 3rd Annual South East Asia Breast Cancer Symposium ” Patient Centred Care” ณ เมืองกูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ในการประชุมครั้งนี้ Suandok Breast Cancer Network ได้เข้าร่วมประชุม...
Read more »

โครงการสานพลัง พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13000,ราย หัวข้อ ” พลิกมุมมองใหม่ เพื่อรับมือกับโรคมะเร็งครั้งที่5″

โครงการสานพลัง พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13000,ราย หัวข้อ ” พลิกมุมมองใหม่ เพื่อรับมือกับโรคมะเร็งครั้งที่5″ 27 เมษายน 2561 ผู้ร่วมเสวนา – อาจารย์แพทย์หญิง วิมรัก อ่อนจันทร์ แพทย์ ตัวแทนจากหน่วยรังษีรักษาและมะเร็งวิทยา - คุณ ไอรีล ไตรสารศรี -คุณ ศิรินทิพย์ ขัติยกาญจน์ ผู้ก่อตั้งโครงการ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ – คุณ ณิชาภัทร เจษฎาพันธ์ ตัวแทนผู้ทดลองใช้สมุดบันทึก...
Read more »

อบรมวิชาการ “มะเร็งเต้านมรู้เร็วรักษาได้”

9 มีนาคม 2561 ห้องสันป่าตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ วิทยากร คุณทัศนีย์ จารุสมบัติ ตุณอังคณา สารคำ การพัฒนาศักยภาพแกนนำ เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน เป็นสิ่งที่สำคัญการทำงานด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...
Read more »

ประชุมวิชาการ : แนวทางสืบค้นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย จังหวัดพะเยา 09-02-2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 : เครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดการอบรมวิชาการแก่โรงพยาบาลลูกข่ายในจังหวัดพะเยา ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะแพร่กระจายแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และตัวแทนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจาย ให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม วิทยากร : ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ อ.พญ.วิมรัก อ่อนจันทร์ อ.พญ.ปัญจพร วงศ์มณีรุ่ง คุณนงนุช บุญอยู่...
Read more »

ประชุมวิชาการหัวข้อ แนวทางสืบค้นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย จังหวัดลำพูน 22-2-2561

เครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบนร่วมกับ โรงพยาบาลลำพูน จัดประชุมวิชาการหัวข้อ แนวทางสืบค้นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วิทยากร :ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ อ.พญ.วิมรัก อ่อนจันทร์ อ.พญ.ปัญจพร วงศ์มณีรุ่ง คุณนงนุช...
Read more »